รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบจัดชั้นเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (English Program) และนักเรียนทดสอบจัดชั้นเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561